Valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginhallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään kahden minuutin pituisia kysymyksiä kaupungin hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kyselytunti järjestetään valtuuston kokouksen jälkeen. Kysymyksiin vastaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Vastauksen saatuaan kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi lyhyttä lisäkysymystä.

Olen laittanut kolmea eri osa-aluetta koskevia, tietooni tulleita epäkohtia käsitteleviä aiheita eteenpäin lisätietojen saamiseksi.

Kysymys 1.

Hallintosäännön 127 §:n mukainen kysymys kaupunginhallitukselle valtuuston kyselytunnille

Minkä takia lautakuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen asiakohdat ovat epäselviä, joista ei käy suoraan esille vaikkapa vakavat puutteet kaupungin organisaation toiminnassa, kuten esimerkiksi sivistyslautakunnan kokouksen asiakirjoissa maaliskuussa 2022? Vaikka asiakohdat sisältävät salassapidettäviä tietoja, olisi niistä avoimuuden nimissä käytävä ilmi epäkohdat sekä korjaavat toimenpiteet. Vai onko niin, että korjaavia toimenpiteitä ei ole sivistyslautakunnan tapauksessakaan tehty? Näin ei pitäisi eikä saa olla.

Tiettävästi sivistyslautakunnan maaliskuun kokouksen 28 §:n tapauksessa käsitelty ”Ratkaisu kanteluasiaan koulunkäynnin tuen järjestämisestä” piti sisälllään:

– tarvetta vastaavan oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisestä oppilaalle = tukea ei ole järjestetty tarvetta vastaavasti

– tuen täytäntöönpanoon liittyvän suunnitelman laatimisesta perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. = suunnitelma on ollut puutteellinen eikä lain ja opetussuunnitelman mukainen

 

Huomion kiinnittäminen:

– oppilasasioiden käsittelyyn hallintolain mukaisesti = hallintolakia ei ole noudatettu

– oppimisen ja koulunkäynnin tuen merkitykseen lapsen oikeuden kehitykseen toteutumisessa = koska tukea ei ole riittävästi järjestetty lapsen oikeus kehitykseen ei ole tarpeeksi toteutunut

– lapsen osallistumisoikeuden toteuttamiseen tuen järjestämisessä ja merkitykseen yhdenvertaisten oppimisen ja kehittymisen edellytysten turvaamisessa. = lasta ei ole kuultu riittävästi, joka on heikentänyt yhdenvertaisuutta oppimisessa ja kehittymisessä.

 

Sivistyslautakunnan maaliskuun 2022 kokouksen osalta ei ilmene, että on rikottu aika montaa lakia sekä kansainvälisiä sopimuksia prosessin aikana. Kuinka päättäjät ja kuntalaiset voivat varmistua, jottei vastaavat tilanteet toistu kenenkään kohdalla?

Kysymys 2.

Hallintosäännön 127 §:n mukainen kysymys kaupunginhallitukselle valtuuston kyselytunnille

Onko Keuruun kaupungin sivistystoimi selvittänyt mistä henkilöstön suuri vaihtuvuus johtuu? Kuinka paljon erityisopettajissa, kuraattorissa ja kouluterveydenhuollon henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta? Onko kaikki edellä mainittujen ammattiryhmien palveluita tarvitsevat saaneet tarvitsemansa palvelut, mukaan lukien HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) heti tarvittaessa, viiveellä vai ei lainkaan? Kuinka HOJKS:n mukaisten palveluiden toteumista seurataan? Kuinka Keuruulla on onnistuttu inkluusion toteuttamisessa ja mikä on vaikuttanut toteuttamistason onnistumiseen?

Kysymys 3.

Hallintosäännön 127 §:n mukainen kysymys kaupunginhallitukselle valtuuston kyselytunnille

Keuruun kaupunki on ulkoistanut perusterveydenhuollon järjestämisen Keski-Suomen seututerveyskeskukselle, joka myös tuottaa palvelut itse. Seututerveyskeskus on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alainen liikelaitos.

Mitkä ovat kaupungin velvollisuudet valvoa toiminnan lainmukaisuutta ja kuntalaisten asianmukaista hoitoon pääsyä ja kuinka näitä asioita on valvottu? Kaupungin tulisi huolehtia kuntalaisten asianmukaisesta hoitoon pääsystä oikea-aikaisesti, joka on palveluiden rahoittajien, eli lähtökohtaisesti veronmaksajien oikeus. Voiko olla niin, että jos palveluiden järjestäminen ja tuottaminen on ulkoistettu organisaatiolle, joka valvoo itse itseänsä, ainoa palveluiden laadun ja lainmukaisuuden valvontaa suorittava taho on aluehallintovirasto tai muu laillisuusvalvoja? Raportoiko seututerveyskeskus poikkeamista, kuten AVI:n ja muiden valvonta- ja laillisuusvalvojien päätökset kaupungin tai sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavan perusturvalautakunnan tietoon?

 

Odotan vastauksia näihin kysymyksiin kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen 23.5.2022.