VALTUUSTOALOITE

Keuruu on kuntastrategian mukaan lapsiperheiden paratiisi. Nyt eri tahoilta on esitetty kuitenkin perusteltua huolta turvallisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämisestä. Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

Lasten oikeuksien sopimuksessa on neljä keskeistä kohtaa:

  1. Syrjimättömyys (artikla 2)
  2. Lapsen edun huomioiminen (artikla 3)
  3. Oikeus elämään ja kehittymiseen (artikla 6)
  4. Lapsen näkemysten kunnioittaminen (artikla 12)

 

Meidän päättäjien velvollisuus on turvata perusta lastemme hyvään tulevaisuuteen. Varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat merkittävän perustan ihmisen elämän polulle. Perustellun huolen ilmenemisen vuoksi me allekirjoittaneet esitämme, että edellä mainituista asioista vastuullinen taho selvittää ensi tilassa Keuruun kaupungin eri yksiköiden resurssien riittävyyden. Selvitykseen tulee liittää miten tehostettu tuki ja erityinen tuki on järjestetty Keuruulla, mitä tukikeinoja oppimissuunnitelmien ja henkilökohtaisten opetussuunnitelmien perusteella on käytössä ja minkä verran henkilöstöresurssia on varattu suunnitelmissa mainittujen keinojen toteuttamista varten. Strategiseen tavoitteeseen pääsemiseksi on asiakasnäkökulmaa lisättävä. Arviointia varten tulee tehdä kysely tehostetussa ja erityisessä tuessa olevien lasten vanhemmille tuen riittävyydestä. Vaadimme selvityksen aloittamista välittömästi sekä ryhtymistä resurssien saattamiseen tarvittavalle tasolle. Edellytämme selvitysten olevan valmiita siihen mennessä, kun Keuruun kaupungin talousarviota vuodelle 2021 hyväksytään. Edellytämme vastuullisten viranhaltijoiden esityksiä talousarvioon lisättäväksi selvityksen tarpeen mukaisesti.

 

Keuruulla 9.11.2020

Joonas Röppänen
+muita valtuutettuja

Aloitteen käsittely

>> Sivistyslautakunta 18.2.2021 <<

>> Kaupunginhallitus 8.3.2021 <<